COMUNICACIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE DELEGAT/ADA

 

DADES PERSONALS

 

Nom i cognoms:....................VICTOR MIRA JEREZ............................................................

 

DNI:.............21490875................................................Telèfon:...............................................

 

Domicili:.........................C/ JOAN FUSTER Nº12..................................................................

 

Localitat::.....................XIXONA .................................................C.P.:........03100..........

 

com a:...............DELEGAT ........................................de la filà...........MOROS GROCS....................

 

 

Comunique a la Federació del Sant Bartomeu i Sant Sebastià que la filà....................

 

............MOROS GROCS........................................................................pels motius següents:

 

...........ACIDEZ,URTICARIA,HEMORROIDES,AMNESIA AGUDA,POCA SUSTANCIA, ETC, ETC...................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

no podrà assistir a l'acte:..A ninguno, en especial los de subida y bajada de bandera

 

........................................................................................................................................

 

Per això proposa substituir-lo per la persona???? següent:

 

Nom i cognoms:....................VICTOR MIRA JEREZ.....................................En su sitio habitual.......

 

DNI:.....................................................................................................Telèfon:......................

 

Domicili:................C/JOAN FUSTER Nº 12...........................................................................................

 

Localitat::................XIXONA.............................................................CP:........03100.............

 

I, perquè conste i tinga els efectes oportuns, signaría aquest comunicat si tinguera dos dits de front.

(Signatura)

 

 

 

 

Xixona, ............31............................. de...........JULIO....................... de 2007

 

PRESIDENT DE LA COMISSIO PERMANENT FEDERACIÓ DE SANT BARTOMEU I SANT SEBASTIÀ